Trianon 100

BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

TOVÁBB OLVASOM »
SZÉKELY NÉP

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

TOVÁBB OLVASOM »
ELLENZÉK

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

TOVÁBB OLVASOM »
FRISS UJSÁG

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

TOVÁBB OLVASOM »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

TOVÁBB OLVASOM »
AZ EST

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

TOVÁBB OLVASOM »
VILÁG

VILÁG – 1920.10.17.

Az iskolaigazgatók összeszámolták, hogy szeptemberben hány gyerek iratkozott be a főváros elemi iskoláiba. Kiderült, hogy 53.793. Ezzel szemben az 1917—18-iki iskolai esztendőben 65.372 volt a főváros iskoláiba járó elemisták száma. Szóval két esztendővel ezelőtt tizenegyezerötszázzal volt több az elemisták száma, mint most. Tizenegyezerötszáz gyerek tehát hiányzik…

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.10.10.

(Saját tudósitónktól.) Nem óhajtjuk azt a Nagyváradról érkező hirt, mely szerint a bukaresti kormány dr. Popa György táblabirót nevezte ki nagyváradi főispán-prefektussá, a kelleténél többre értékelni, azonban azt megállapithatjuk, hogy ez a kinevezés a román politikában irányváltozást jelent.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.10.05.

Vasárnap érkezett Budapestre az örök városból a pápa követe, Msgr. Lorenzo Schioppa. Magyar földön először ugyan, a magyar katolikus egyház feje, Csernoch hercegprimás már a székhelyén, Esztergomban fogadta, ünnepies bevonulása és fogadása mégis csak Budapesten volt. Ebben a nagyszerü fogadásban jutott kifejezésre annak a közjogi jelentősége, hogy a katolikus egyház feje, mint szuverén külön követ küldésével ismerte el önálló nemzeti mivoltunkat.

TOVÁBB OLVASOM »
AZ EST

AZ EST – 1920.09.29.

A kamara legutóbbi ülésén dr. Muth Gáspár, az ismert sváb képviselő interpellációt intézett a román kormányhoz, a melyben felpanaszolta, hogy a nemzetiségeknek igért egyenjoguság elvét a gyakorlatban sulyosan megsértik.

TOVÁBB OLVASOM »