Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

XXXVIII. évf. 60. sz., 1920.11.17. p.1.

Az Averescu-kormány átalakulása.

Megszünik az uj területek tárca nélküli miniszterségei? — Kombinációk és ellenkombinációk.

Bukarest, nov. 15.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

„Egy kiváló francia hirlapiró, Alexis de Tacqueville mondja, hogy a gyenge kormányra nézve legveszélyesebb az az óra, amidőn reformálni akarja magát.

Erre emlékeztet az a hir is, hogy az Averescu-kormány tágaskörü kormánykiegészités előestéjéhez érkezett.

A parlament megnyitásáig alig van két hét hátra s a tábornok arra törekszik, hogy az első ülésen már uj kormányával jelenhessék meg. Négy miniszteri tárca megüresedésére lehet számitani. A Tasloanu helyére állitólag Flondor van jelölve s eszerint nem mint Bukovina minisztere — Starcea helyébe, — hanem mint szakminiszter fog a kormányba belépni.

Hogy Mocsonyi és Nita Sergiu helyébe kik fognak kerülni, erről még nincsenek pozitiv hírek. Zamfirescu kamaraelnökről is azt hiresztelik, hogy lekerül a házelnökségről és a „Reszta” társaság elnöke lesz. Negulescu közoktatásügyi miniszter pedig a kamara elnökségéért mond le tárcájáról; viszont Petrovici képviselő az ekként megüresedő közoktatásügyi miniszteri székbe kerül.

Ha a kormány újjászervezése ezek szerint történne meg, ebből az következik: 1. hogy az uj tartományok külön képviseletében többé senki sem fog a kormányba lépni; 2. hogy Trancu Jasi és Valeanu nem lépnek ki a kormányból, a mint arról szó volt; 3. hogy a Take Jonescu pártjával való együttműködés nem válik szélesebbkörüvé.

Uj eszme tehát, hogy a csatolt részek ne legyenek továbbra is szimbolikusan, az az tárcanélküli miniszterek által képviselve a kabinetben, a mi kormányzati szempontból fogyatkozásokat okozhat, politikai tekintetben azonban hasznos is lehet.

Tényleg még sokáig szükséges lesz, hogy az uj területeknek meglegyenek a maguk képviselői a kormányban; ellenben e részeknek minél bensőbb beolvadása végett az is szükséges lenne, hogy eme kisebbségek ellenzékeskedése mielőbb megszünjék. Az, hogy az uj tartományok csak tiszteletbeli állásokat kapnak, másfelől pedig bizonyos ügykörök betöltésére képteleneknek minősittessenek. Ez nemcsak bün, hanem nemzeti vétség is. Ezért az uj kormányba — irja a „ Dimmesta” — feltétlenül képviselve kell lennie Erdélynek, Besszarábiának és Bukovinának is.”