Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1.

„Mindent a hazáért!”

(„Sve za domovinu!”)

Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.
Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

A számitó angol önzés és a francia revanch a maroknyi bosszuálló Szerbiával a minden politikai és diplomáciai aljasságra kész: oroszt használták föl jövő terveik vakmerő kivitelére.

A poroszt a francia vérbosszú, az angolt a hegemónia birtoklása és Szerbiát a Monarchiával az 1389. évhez hasonló orvtámadás vezérelte.

A Balkánról kiüzött török, a nemzeti mivoltában legázolt és megalázott bolgár után kiáltó ellenség a magyarok lettek.

Tehát a hármas ántánt Milos Obilicekkel kezdette meg a titáni harcot és a vén Európát a nagyszlávság európai rigómezejévé változtatta és végcéljaiban szentesitett még oly kétséges kimenetelü előretörést is a jogtipróknak, kulturbrigantiknak együttesével a Monarchia és Németország szétválasztása érdekében.

Egymást kergető dátumok: 1914. julius 24 és julius 30., amelyek örökké emlékezetes napok a minden idők históriai történelmében. Oly lázas sürgés forgás sohasem volt a cettinjei és belgrádi konakokban, mint ez utóbbi napokon.

Előttem van Nikita felhevült, erős, rugékony alakja, a boldogságtól zsirfényre izzadt arcával, amikor az orosz mozgósítás hirét délelőtt 10 óra körül a belgrádi futár hírül hozta. A jó Isten áldását kérő, kifejező arccal az ég felé fordulva, soha el nem mosódó emlékem marad.

„Az erők széjjelforgácsolódnak … kievi, kazáni és moszkvai katonai körzetek a szuronyok hegyén viszik az üzenetet az álnokoknak, a telhetetleneknek!” — fakadt ki Nikita a fogadóterem ajtajában álló szükebb környezete előtt.

Soha nem hittem, hogy koronás főben annyi gyűlölet, ennyi önző ütőharag öltsön testet. Az a káröröm pedig, ami az arcáról lesirt, mindennél beszédesebb volt. Szokatlanul sokat beszélt és folyton a térképben járt fürkésző tekintete. Talán ma is meg van az a térkép, amelyen színes irónnal a győzelmes orosz hadak útját, Napóleont is megcsufoló gőggel, Besszarábián és Uzsok irányában már akkor megjelölte; — valahol az élek, ha jól emlékszem Arad, vagy Szabadka körül találkoztak.

A balkáni térkép margóján érdekes skiccei voltak. A politikai és területi harácsolás irányát keletről nyugati irányban jelölgette és azt egy merész körívben zárta össze nyilvánvalóan a megnagyobbodott balkáni ántántot álmodta kitűnő előrelátással.

A „Narodna Obrana“ szervezetébe tartozó magasállásu katonatisztek, határőrség főnökei egynéhány politikai méltóságnak az élén Pasics a konakban egymásnak rohanva folyton „pardon“ ozva egymást licitálták felül a stratégiai ötletek lehetetlenségeiben és szemükben ott fénylett a mindent „jót jól“ átgondolt: „igy van jól“ és egyutal a térképet berajzolták és a harc kimenetele, ha őket figyelte az ember, nem lehetett kétséges.

Annyi magasállásu állami hivatalnokot, tábornokot, diplomatát, katonatisztet, törvény […]

soha nem látott, de Belgrád sem egyhatáron, mint amennyi julius 20 tói julius 30 iki időig ryüzsgött-rajzott.

Tankosic Voija őrnagy és Ciganovic Milán észnélküli látogatottság forgatagában állottak.

A szerb lapok arcpiritó módon uszítottak. A berlini szerződés XXV. cikkét a koronás főktől az utolsó emberig senki semmibe sem vette. Ezen a boszorkány- konyhán keresztül, vagy innen indult utjára az orgyilkosok fékevesztett irredenta és propaganda gyülevész hada, akik között a fiatal diákság minden veszéllyel és halállal megalkuvó dacos csapata állt.

A topsideri oktatók: Ciganovic, Tankosic, később Grabez, Grbíc Rudovij (lozsnicai), Rade Popovic, Stefanovic Gavrilló (szerémségi) voltak, akik közül a határkapitányok segitették át a Narodna embereit Bosznia és Hercegovina határain.

Istenem! Mily készséggel vállalkoztak ezek a gyerekemberek a legkockázatosabb katonai kémszolgálatokra és mily fegyelemérzettől áthatva lopták át magukat a kijelölt programm szerint Bosznia Hercegovinába, a Száva-parton át a Bánátba, Baranyába és Horvátország belsejébe a hir- és egyéb szolgálatok teljesitése fejében még akkor is, amikor a 17., 19., 44., és 69 es osztrák-magyar ezredek katonái Sabáccal szemben pontonokon és a hidon az átkelést több kevesebb szerencsével, a bosnyákoktól oldalozott segítséggel megkisérelték. Az ágyuk és gépfegyverek pokoli pergőtüzén át és visszajártak a fiuk: „Sve za domovinu !“ („Mindent a hazáért !“)

A szávamenti királyság, (amelynek számitása az volt, hogy a szlávok — elsősorban a horvátok — fellázadnak, csúfos kudarcot vallott és sok áldozatot vett), amelynek trónjához annyi szenny tapadt, azt hitte az ember, hogy utolsó hazafias felhördülése, erőfeszítése, amellyel azután feltartóztathatatlanul el is bukik …

Azt mondom én, aki az események véres lefolyását közvetlen közelről szemléltem, hogy Szerbiát mocsoktalan ifjúsága és vénei (homitácsik) mentették meg az elbukástól, ők rántották vissza a sir széléről a nemzetet, sorskötelébe apraja nagyja egyaránt belekapaszkodott, mondották: „Koliko mi njih ljubimo toliko mrzimo Monarchiu“. „Amily mérvben szeretjük őket, oly mérvben tanuljuk meg gyülöln a Monarchiát“.

Szánalom volt nézni a visszatérő lerongyolódott csoportokat. Ott ólálkodott az arcukon a fagyott rettegés, tekintetükben a mély sötétség haragja, kétségbeejtően a ’ szabadonjáró tébolyodottak impresszióját tükrözték vissza igy pihenés közben.

A cipőjük az uttalan utakon levált. Mezítláb, agyonsebzett gennyes lábakkal folytatták ismét az utat. A „Narodna Odbrana“ vérszerződéses honfoglalói ők!