Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

XLI. évf. 234. sz. 1920.11.10., p.3.

Ujraéled az Erd. Irodalmi Társaság

Megkezdődnek a felolvasáson. A társaság tervei

(Saj. tud) Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe. A kivételes állapotok azonban nem mindenben kedveztek ennek a fellendülésnek. Cenzura, a gyülekezési jog felfüggesztése és egyéb intézkedések meggátolták abban, hogy tevékenységét szabadon kifejthesse. Igy irodalmi egyesületeink is, amelyek a multban jelentős érdemeket szereztek a kultura szolgálatában, müködésüket nem folytathatták.

Most, hogy a politikai helyzet ezt lehetővé teszi, mindenik megmozdult és igyekszik életét a multba belekapcsolni. A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaság akcióba lépését követte az Erdélyi Irodalmi Társaság megmozdulása. Ennek első lépése, szombaton délután 5 órakor az unitárius kollégium disztermében megtartandó felolvasó ülése lesz. A szombati felolvasáson Márki Sándor mond elnöki megnyitót. Utána dr. Kiss Ernő titkár Rákosi Jenőről tart felolvasást, aki az egyesületnek tiszteletbeli tagja és kinek ötven éves irói jubileumát a társaság most akarja megünnepelni. Szabolcska Mihály és Reményik Sándor költeményekkel szerepelnek. Gyallay Domokos pedig Középkor cimü novellájával tartja székfoglalóját.

A felolvasó ülést — mint értesülünk — rövidesen választmányi ülés fogja követni. A választmányi ülés lesz hivatva arra, hogy az egyesület három éve nem tartott közgyülését összehivja. A közgyülésen kerül sorra a társaság taglétszámának kiegészitése. A társaságnak most hatvan tag helyett csak 48, illetve, Gyallayt beszámitva, 49 tagja van s igy 11 tagsági hely üres. A 49 tag közül is csak 13 van Kolozsváron, ami az egyesület müködését lényegesen befolyásolja. Bár a társaság nem rendelkezik kellő anyagi alapokkal, mégis munkásságát bizonyitani akarva, közelebbről egy irodalmi Almanachot szándékszik kiadni. Azután — ha a viszonyok megengedik —, könyvek kiadásával is akar foglalkozni. A társaság jövedelmei erősen megcsappantak, mert mig a multban az államtól s a várostól segélyt élvezett s a tagsági ‘dijakból is jelentősebb összegek folytak be, most mondhatni semmi jövedelme sincs. Már a multban is foglalkozott könyvkiadási tervekkel, igy segélyezte Sebesi Samu, Jékey Aladár és Lovassy Andor köteteinek kiadását és elkészitette Kovács Dezső, Deák Albert és Csengeri János egy-egy kötetének megjelentetését, de a horribilis kiadási árak miatt ezt a tervet megvalósitania nem sikerült. Most ezt a tervét mindenképen meg akarja valósitani. Hogy azonban ezt megtehesse, megfelelő anyagi alapot keli magának teremtenie. Ezért első sorban akciót szándékszik inditani arra nézve, hogy ugy a magánosok, mint testületek mennél nagyobb számban lépjenek be tagokként a társaságba. A személyenkénti 100, testületenként 250 lei alapitó tagsági és 20 lei évenkénti pártoló tagsági dij csekélysége mellett remélhető, hogy a magyar társadalom nem fog késni a társaság támogatásával.

Amennyiben a könyvkiadások terve megvalósitható lesz, a tagok illetmény gyanánt a felolvasó estélyek látogatásán kivül egy-két könyvet is kapnak évenként.

A felolvasó estélyeket ez idő szerint a társulat — régi szokásához hiven — belépő dijak nélkül tartja. De fölmerült már az az eszme is, hogy belépődijakat szedjenek. Úgy hisszük, hogy a magyar kultura egy-két lei belépődíjat mindig megérdemel.