Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.10.05.

XL. évf. 235. sz. – 1920.10.05. p.3.

A pápa követe Budapesten

Vasárnap érkezett Budapestre az örök városból a pápa követe, Msgr. Lorenzo Schioppa. Magyar földön először ugyan, a magyar katolikus egyház feje, Csernoch hercegprimás már a székhelyén, Esztergomban fogadta, ünnepies bevonulása és fogadása mégis csak Budapesten volt. Ebben a nagyszerü fogadásban jutott kifejezésre annak a közjogi jelentősége, hogy a katolikus egyház feje, mint szuverén külön követ küldésével ismerte el önálló nemzeti mivoltunkat. Évszázadok óta Ausztriával közösségben élvén, a szentszéknek diplomáciai képviselője természetszerüen éppen ugy Bécsben székelt, mint minden más hatalom követe. Most azután közvetetlen érintkezésünk lesz a pápai udvarral és az olaszországi katolikus társadalommal is és ennek az érintkezésnek a szálait Msgr. Schioppa, a fiatal címzetes érsek fogja a kezében tartani, a kiről már most megállapithatjuk, hogy fiatalos, friss, rokonszenves megjelenésével és meleg megnyilatkozásával meghóditotta a magyarságot. Most még csak arról van szó, hogy mi is meghóditsuk őt magunknak.

A nuncius az elébe ment küldöttség és Csiszárik püspök, követségi tanácsos kíséretében indult el a Zsófia-hajón Esztergomból Budapest felé, hová délután 5 órakor érkezett. A nagy számban megjelent közönség ellepte a budai és pesti Duna-partot s az Eötvös-tér, a hajó kikötőhelye feketéllett a sokaságtól. A fogadtatáshoz megjelentek Sipőcz Jenő dr. polgármester, Zichy János gróf, a Katolikus Népszövetség elnöke, Ernszt Sándor, a Katolikus Népszövetség vezérigazgatója, Mészáros János dr. általános érseki helynök, Wolff Károly dr., a Keresztény Egyesült Nemzeti Liga elnöke, Rakovszky István, a nemzetgyülés elnöke, Marinovich Jenő dr. főkapitányhelyettes, stb. Először Sipőcz polgármester intézett üdvözlő beszédet a nunciushoz.

A nuncius néhány meghatott szóval köszönte meg a francia üdvözlést, mely után Zichy János gróf üdvözölte szintén francia nyelven a nunciust. Szegények lettünk’ — úgymond — és a sorsunk: azoktól függ, a kik bennünket legyőztek; de azért mi mégis fölemelt fővel nézünk a világ szemébe, mert mindannyian teljesítettük kötelességünket. Ezért kérjük Excellenciád állal a Szentatyát, hogy szegény elhagyott Hazánk iránt érdeklődni kegyeskedjék. Ez az ország végigszenvedte a világháború összes szenvedéseit, legyőzte önerejéből annak következményeit, — és onnan, a honnan ellenségei lesodorták, csak a kereszt jelével emelkedhetik föl.

A pápa követe ismételten megköszönte a meleg üdvözletét és kijelentette, hogy ugy fog velünk együtt imádkozni Magyarországért, mint második hazájáért.

Ezután a nuncius bíbor baldachin alatt a partra lépett és látható meghatottsággal fogadva a sokaság viharos éljenzését, megnyitotta a menetet, miközben az Egyetemi Énekkarok a pápai Himnuszt adták elő. A menet a Ferenc József-téren, a Dorottya-utcán. a Vörösmarty-téren, a Váci-utcán, az Eskü-uton, a Ferenciek-terén át az Egyetem-temploma felé hullámzott. Az Egyetemi-templom kapujában az egyetem rektora, Hanuy Ferenc dr. várta a pápa követét, az egyetemi tanács és a tanári kar élén. A latinnvelvü beszédre Schioppa nuncius meleghangu latin beszédben köszönte meg az üdvözletét — Ezután vecsernye volt a templomban, a melyhez az Egyetemi Énekkarok szolgáltattak hatalmas szárnyaló énekkiséretet, végezetül pedig a pápai követ szentséges pápai áldást osztott, a mit a templomot megtöltő hatalmas közönség leborulva fogadott. A fogadtatás után a nuncius a Középponti Papnevelő Intézetben lévő szállására ment, a hol Ámon Pál dr. rektor fogadta.

*

A Magyar Kurir jelenti: Msgr. Lorenzo Schioppa pápai nuncius azért a lelkes és rendkivül meleg fogadtatásért, a melyben őt a főváros népe vasárnap délutáni bevonulása alkalmával üdvözölte, őszinte köszönetét és háláját fejezi ki Budapest népének.