Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.09.29.

XI. évf. 230. sz. – 1920.09.29. p.4.


Az erdélyi németek visszasirják a magyar nemzetiségi törvényt


Interpelláció a román kamarában az erőszakos nyelvrendeletek miatt

Bukarest, szeptember 27
(Magyar Távirati Iroda)

A kamara legutóbbi ülésén dr. Muth Gáspár, az ismert sváb képviselő interpellációt intézett a román kormányhoz, a melyben felpanaszolta, hogy a nemzetiségeknek igért egyenjoguság elvét a gyakorlatban sulyosan megsértik. Igy a minisztertanács 28 1. sz. alatt közölt rendeletében megállapitotta, hogy minden városban és községben, tekintet nélkül arra, hogy laknak-e ott románok vagy sem, valamennyi utcaelnevezést, utjelzést és minden egyéb állandó nyilvános feliratot román nyelven és az illető község lakóinak nyelvén kell megszövegezni, továbbá kötelezte a cégtáblatulajdonosokat, hogy cégtáblájukat szintén román nyelven és tetszésszerinti más nyelven szerkeszszék, azzal a feltétellel azonban, hogy mindkét felirás egyenlő nagyságú legyen. Egy másik rendeletben meghagyja a kormány, hogy a jövőben a közigazgatási hivatalok minden aktájukat kizárólag román nyelven szövegezzék.

— Mindezekkel szemben — mondotta az interpelláló — kijelentem, hogy mi, a németség képviselői, a leghatározottabban perhorreszkáljuk, hogy fennálló törvényes rendelkezéseket minisztertanácsi határozatokkal vagy miniszteri rendeletekkel megváltoztassanak. Tisztára önkényeskedés, ha a parlament megkérdezése nélkül intézkednek ily dolgokban. Erdély és a Bánát területein nagyban és egészben még a magyar törvények érvényesek. Nevezetesen teljes érvényben van még a magyar kereskedelmi törvény, a mely tudvalevőleg ugy intézkedik, hogy a cégjegyzés, cégfeltüntetés és a könyvvezetés nyelvének megállapitása mindenkinek diszkrecionális joga. Ennek a jognak szabad gyakorlata a magyar imperium alatt sohasem ütközött akadályokba.

— Ugyanigy áll a dolog a belügyminiszter rendeletével is, a mely a román nyelv kizárólagos használatát állapitja meg a közigazgatási ügyiratokban. A magyar nemzetiségi törvény intézkedése szerint, a hol a lakosság bizonyos százaléka idegen nyelven beszél, ott a hivatalos iratokban szabadon használható az illető nemzetiségi nyelv. Ezt a rendelkezést sem a magyarországi román nemzetiségi képviselők, sem pedig mi nem tartottuk elégségesnek. Önök tudják, uraim, hogy Nagyrománia megalakulásakor minekünk többet igértek, mint a mennyi a magyar nemzetiségi törvényben foglaltatik. Ezért a legnagyobb megütközéssel és ellenszenvvel fogadtuk, hogy a román kormány a mi véleményünk szerint a minimális magyar nemzetiségi törvényt is önkényesen, miniszteri rendeletekkel megváltoztatja és annál lényegesen kevesebbel nyujt.

Muth dr. interpellációját a következő szavakkal fejezte be:

— Meg kell állapítanunk, hogy ez a két nyelvrendelet a németek körében, a kik Erdélyben és a Bánátban ötszázezer lelket számlálnak, a legsulyosabb aggodalmakat és a legfájdalmasabb recenzust keltette. Ezért kérem a kormányt, hogy helyezze hatályon kivül ezt a két nyelvrendeletet és hogy általában a nyelvkérdést a jövőben a parlament megkérdezése nélkül ne bolygassa.