Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.09.15.

XLVIII. évf. 218. sz. 1920.09.15., p.1.

Súlyos szociális problémák

jelenlétét mutatják azok a tünetek, amelyekről a fővárosi közigazgatási bizottság hétfői ülésén tettek jelentést. Váry Albert főügyész és Hann helyettes államtitkár, adófölügyelő „egyértelmüen rámutattak arra, hogy egyre szaporodik azoknak a száma, akik nem akarnak dolgozni”. Számtalanszor kifejezést adtunk annak a fölfogásunknak, hogy az ország mai helyzetében egyetlen munkabiró embernek sem volna szabad tétlenül töltenie az idejét. Annyi a pótlásra váró mulasztás, oly sok a hézag gazdasági életünk minden terén, annyi a megoldásra váró föladat, hogy valamennyi dologképes ember megfeszitett munkája is csak esztendők mulva láthatja el ugy, ahogy, a fönnálló és folyton fokozódó szükségleteket.

„A tömeg nem akar dolgozni és a bünesetek oka nem a nyomor, hanem dologtalanságra való hajlam” — állapitja meg a főügyész s ha ez a beállitás abszolut igazság volna, alkalmat adhatna kétségbeesésre. A főügyész azonban a kriminalista szemével nézi az eseményeket, tényt konstatál — ez eddig helyes, a konzekvenciák mérlegelése és levonása azonban már nem a büntetőjogász, hanem a szociálpolitikus hatáskörébe tartozik. A munkakedv csökkenése háborus következmény: a hat esztendei nehéz frontszolgálat és megfeszitett háborus termelés, súlyosbitva a fizikai létminimum csökkenésével, az egész világon kiváltotta ezt a hatást. Kiváló szociológusok, hirneves pszichiaterek és fiziológusok tekintélyes irodalmat produkáltak már e kérdéssel kapcsolatban s abban valamennyien megegyeznek, hogy esztendők kiengesztelő és kiegyenlitő munkája, a szociálpolitika forrásainak bőséges buzogása szükségesek ahhoz, hogy a testileg-lelkileg agyongyötört emberek munkakészsége teljesen helyreálljon.

A megállapitással magával itt nem szállunk szembe, noha tudjuk, hogy ezren és ezren vannak olyanok, főleg a szakképzett ipari munkások között, akik szives-örömest dolgoznának, ha egyrészt nyugodt idegállapotba kerülhetnének, másrészt, ha munkájukért legalább annyi ellenértéket kapnának, amennyiből magukat és családjukat emberségesen eltarthatnák. Nincs azonban elég munkaalkalom. Aki ebben kételkedik, sétáljon ki munkaidőben Ujpestre, Kőbányára, Óbudára, Kispestre, Csepelre vagy akármelyik más gyári körzetbe s nézze meg a hangtalan, hideg gyárkéményeket, a sivár, üres gyártelepeket. Ezek nem azért merültek bele a terméketlenség sivár légkörébe, mert nem kapnak elegendő munkást, hanem főleg azért, mert nincs szén, nincs nyersanyag, nincs megrendelés X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ez a kérdés tehát elsősorban szociálpolitikai kérdés. Következményei azután természetszerüen más területekre is átcsapnak: a szociálpolitikai érzéketlenség átplántálja a kérdést a napi politikába s amint látjuk, a büntetőjog területére is. Más oldalról kell megfogni a kérdést. A börtön a legutolsó és a legkevésbé alkalmas eszköz a munkakedv fokozására — inkább az ellenkező célt szolgálja.

A szociálpolitikus igy állapitaná meg a teendők sorrendjét: elsősorban a tömegek lelki- és idegállapotának helyreállitásáról kell gondoskodni. Ez politikai kérdés, tehát a kormányzat föladata. A módszereket már több izben volt alkalmunk a kormány figyelmébe ajánlani. Azután a munkaalkalmak számát kell szaporitani: szén, nyersanyag, a megrendelőkészség fokozása belső biztonsággal és szilárdsággal, közmunkák megkezdése, az idevonatkozó kellékek. Természetesen ki kell küszöbölni az igy létrejövő munkaviszonyból még a látszatát is annak, hogy itt jótékonykodó pepecselés történik: ha nem is rideg, de mindenesetre komoly kapcsolat jöjjön létre munkás és munkáltató között, még akkor is, ha a munkáltató a város vagy az állam és semmilyen más szempont ne érvényesüljön, mint az, hogy egyik részről tisztességes munkára, a másik részről tisztességes dijazásra kötelezik magukat.

Végül helyes és célszerű szociálpolitikai intézkedésekkel és igazságos bérpolitikával lehetővé kell tenni a munkáscsaládok emberi megélhetését. Nem akarjuk ismételni az idevonatkozó szükségleteket. Számtalanszor elmondottuk, mindenki tudja, ismeri: csak éppen hozzá kell fogni a megvalósitáshoz.

Kiséreljék meg azok a bizonyos illetékesek ezeket a módszereket alkalmazni X X X X X X X meg fogják látni, micsoda varázserő lakozik bennük, micsoda lendületet fog venni a magyar ipari gépezet.