RUSZINSZKOI MAGYAR HIRLAP – 1920.08.07.

A prágai élet még mindig magán viseli a kialakulás kezdetleges vonásait. A régi Ausztria eme második metropolisa, ősrégi, középkori jellegével fölemelőleg hat a szemlélőre, de a ma igazi Prágáját csak annak van alkalma megösmerni, aki hónapokat tölt el a politikában világ rekordot elért csehek becézett gyöngyében.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.08.02.

Nagy horderejü és fontos helyi vonatkozásán tul is jelentős, bizonyára visszhangra találó mozgalmat inditott Marosvásárhely város tanácsa, midőn a kormányhoz, illetve a belügyminiszterhez a városok autonomiája és a törvényhatósági bizottságok összehivása, továbbá a községi választások elrendelése tárgyában feliratot intéz.

Tovább olvasom »

SPORTHIRLAP – 1920.07.26.

Bratislava, Trnava, Trncin, Uzhorod. Kitörik a nyelve az embernek, ha a pozsony Sportrevü ügyesen szerkesztett számának vastagbetüs cimeit olvassa. Mennyivel lágyabban hangzik, hogyha a szövegben szerényen meghuzódó szürke Pozsonyt, Nagyszombatot, Trencsént és Ungvárt felfedezi a magyar szem. Lesz még idő, hogy ezeket is vastag betűkkel szedhetik…

Tovább olvasom »

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP – 1920.07.17.

A főiskola folyosói a júliusba is benyuló tanév után elnéptelenedtek, elcsendesedtek. Egy nehéz küzdelmek között befutott tanév merült el az elmulás tengerében. Annak, aki ennek az évszázados intézménynek sorsát meleg szeretettel és érdeklődéssel kiséri nyomon, szive itt, a főiskola kongó ivei alatt megtelik ünnepi érzésekkel, hálával a Gondviselés iránt, aki az ő nagy és szent ügyét, bár száz nehézség között, mindeddig megsegítette.

Tovább olvasom »

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.07.06.

A letünt szabadelvü politikának egyik vezérgondolata volt, hogy Budapest a nemzeti szellem, a magyar kultúra és a gazdasági fejlődés hatalmas centruma legyen. Ez a gondolat, akármit mondjanak most, testet öltött és Budapest a modern haladás nagyszerü méreteivel nemcsak az ország centrifugális elemeit vonzotta ellenállhatatlanul, hanem a külföld csodálatát is kicsikarta.

Tovább olvasom »

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.27.

Az aktus mindössze egy-két percet vett igénybe. Simonyi-Semadam miniszterelnök röviden annyit mondott, hogy a tiszai választások terminusáig vállalta a kormányt, a terminus és vele az ideje lejárt. Szólt és leült nagy csalódására mindazoknak, a kik eljöttek, hogy egy kicsikét izguljanak egy alig négy hónapos kormány utolsó percein.

Tovább olvasom »

SPORTHIRLAP – 1920.07.26.

XI. évf. 60. sz., 1920.07.26. p.1.

Szlovenszkó

Bratislava, Trnava, Trncin, Uzhorod. Kitörik a nyelve az embernek, ha a pozsony Sportrevü ügyesen szerkesztett számának vastagbetüs cimeit olvassa. Menny vel lágyabban hangz k, hogyha a szövegben szerényen meghuzódó szürke Pozsonyt, Nagyszombatot, Trencsént és Ungvárt felfedezi a magyar szem. Lesz még idő, hogy ezeket is vastag betűkkel szedhetik…

*

Élénk sportélet folyik az elszakitott magyar Felvidéken. Már az utolsó békeévekben is volt minden valamirevaló felvidéki városkának sportegyesülete, most azonban minden kis falunak van kettő-három. A városokban pedig egész kis helyi bajnokságokat lehet kiirni. Természetesen Pozsony, Kassa, Komárom, Losonc, Trencsén, Eperjes stb. vezetnek; de Érsekujvár, Nyitra, Zólyom, Besztercebánya, Ruttka, Zsolna, Ungvár, Nagyszombat sem állanak messze mögöttük. Az ujonnan alakult sportegyesületek közül Késmárk, Fülek, Galgóc, Aranyosmarót, Kéménd, Pöstyén, Somorja, Nagymihály, Vágsellye, Párkány, Ipolyság, Tornalja, Feled, Diószeg, Igló, Léva, Tapolcsány, Szene, Nagykapos, Privigye, Verebély, Rozsnyó, Turócszentmárton sportegyesületeinek eredményei ragadják meg a figyelmet. Nem vágynak ezek a kis egyletek még világraszóló babérokra; legnagyobb eredményük eddig puszta létezésük. Elismerés érte azoknak a sportvéreinknek, akik tőlünk elszakitva sem szüntek meg magyar sportemberek lenni.

A <<Szlovenszkói Labdarugó Szövetség>> a felsőbb fóruma a felvidéki labdarugásnak. A székhelye Pozsonyban van, de a kassaiak is erősen mozgolódnak, hogy egy külön keletszlovenszkói egyesületet alapithassanak a mai kerület helyett. A pozsonyiak — igen helyesen — az egységes vezetés mellett vannak s nagy örömükre szolgált, hogy az MLSz is elismerte és támogatásukról biztosította őket. Az SzLSz különben az MLSz-t tekinti anyaszövetségének és mindenben az MLSz szabályait követi. Erősen várják Pozsonyban őszre az MLSz válogatott csapatát; ha azonban ősszel nem tudna lejönni, tavaszra biztosan számitanak rá.

*

A fiatal szlovenszkói szövetség különben már túl van az első nemzetközi sikeren. A csehországi német futballszövetség válogatottjaival mérkőztek május 31-én Pozsonyban és 2:1 (0:1) arányban legyőzték a németeket. Mindkét gólt a Budapestről Pozsonyba telepedett Bánás rúgta, aki centercsatárt játszott, s ezen a poszton is legjobb embere volt a csapatnak. A mérkőzést a bécsi Komar vezette. Az SzLSz egy B válogatottat is állitott ki, amely az érsekujvári kerület válogatottjánál Érsekujváron 2:2 (1:1) eredménynyel végzett.

*

Teljes erővel indult meg azonban a Szlovenszkóban az atlétikai élet is. Ennek a lelke Mészáros Béla, a BEAC-nak Pozsonyban lakó gátfutóbajnoka, aki nemcsak, mint versenyző, hanem mint tréner, vezető és hirlapiró is hasznos szolgálatokat tesz az atlétikának Szlovenszkóban. Ma már nagy fiatal gárda sorakozik mögéje s munkájában támogatják az öregek is, akik ismét munkába fogtak. Ezek dr. Pogány Géza (Pozsony), Farkas (Kassa), Szakáll Máté (Pozsony), dr. Görög (Eperjes) és ami a legnagyobb szenzáció : Kóczán Mór (Pozsony), gerelydobó rekorderünk és olympikónunk.
Kóczán Mór az Érsekujvári SE junius hó 29-iki versenyén állott starthoz: a sulydobásban, a diszkoszvetésben és természetesen a gerelyvetésben. Kóczán már nem a régi ugyan; eredményei legjobb formái mögött messze elmaradnak, de starthoz állása a fiatalok egész sorát buzditotta a munkára. Gerelyben az a pechje is volt, hogy egy vékony, hajlékony házi készitménnyel kellett dobálnia. 43 méter 02 cm-es eredménye csakis ennek tulajdonitható. Súlyban 11-31 métert, diszkoszban 33-63 métert dobott.

*

Szlovenszkó atléta csillaga jelenleg Lustig Ernő a PTE fiatal atlétája. Nem is oly régen a PTE futballcsapatának volt igen közepes játékosa s ugy kellett « kipiszkálni » a csapatból. Első startjánál már megmutatta oroszlánkörmeit s alig 2—3 heti tréning után sorra verte a legjobb osztrák sprintereket. Bécsben is csak a müncheni Schmid tudta megverni rövid mellszélességgel. 100 yardon 10-2 mp.-et 100 méteren 11-1 mp.-et futott ki s nyert 400 méteres magas és távolugró versenyeket is. Ha csak sprintelni fog, nem fog találni legyőzőre sem Bécsben, sem Münchenben.

*

A szlovenszkói atléták eredménye közül különben néhányat ide iktatunk tájékozás végett. Prágában 100 méteren Lustig Schmid (München) és Rau (Charlottenburg) mögött harmadik lett. Schmid mellel győzött 11‘6 mp. alatt Lustig Rau mögött fél méterrel végzett. Mészáros 17 mp. alatt nyerte a gátat a német Ball ellen. Pogány 12’47 méterrel nyerte meg a sulydobást. Mészáros és Pogány eredményei cseh-szlovák rekordok.

Pozsonyban a PTE országos versenyén Lustig 11’8 mp.-el nyerte a 100 métert, 57’8 mp.-el a 400 métert, 603 cm.-el a távolugrást, 160 cm.-el a magasugrást. Pogány 11’94 métert dobott sullyal; a kassai Buday 10’27’2 perccel nyerte a 3000 métert.

Az érsekujvári versenyen Lustig 11’2 mp.-el nyeri a 100 métert. Pogány 12’61 méterrel a sulydobást, Fehér 34’27 méterrel a diszkoszt; a trencséni Frimmel 4 p. 41-6 mp.-el az 1500 métert.

A kassai versenyen Buday 10 p. 18 mp. alatt futotta a 3000 métert; Farkas 12’44 métert dobott sullyal, dr. Görög 37’23 métert diszkoszszal. A késmárki staféta az az olimpiai stafétában 3 p. 57 mp.-et futott ki.

A bécsi WAC versenyén Lustig 100 yardon fél méterrel kikapott a 10’2 mp. alatt győztes müncheni Schmidtöl. (Itt Lustigot fél m.-el hátraállitották kiugrás miatt.) 100 méteren ugyancsak fél méterrel kapott ki 11’1 mp. alatt. Mészáros a 110 m.-es gátat 16’2 mp. alatt nyerte Halt ellen, mig Fehér a diszkoszban 35’80 méterrel harmadik lett.

*

Ugyanilyen nagy iramban folyik az uszósport szervezése is. Ez ugyan még nem terjed ki az egész Felvidékre, Pozsony egyesületei azonban már ott tartanak, hogy bátran felveszik a versenyt az osztrák uszókkal is. Pozsonyon kivül Nyitra uszósportja élénk. Az eredmények nem rekordok ugyan de nem is a legrosszabbak. A hölgyuszók eredményei azonban — nagyitás nélkül szólva — szenzációsak. A hölgyek közt is kiemelkednek Arányi Baba győzelmei. A még csak 12 éves csodagyermek az ötven méteres gyorsuszásban és a 200 méteres mellúszásban az összes hölgyuszókat megverte.

Forr, buzog a Felvidék sportja. A futballisták ezrei az atléták és uszók százai lepik el vasárnaponként a sporttelepeket és uszodákat. Itt szabad a verseny és nincs gátja az érvényesülésnek. S itt — a sport mezején — még elvétve sem hallani mást mint magyar szót; a sport berkei csak magyar nevektől hangosak. A temetők fejfáiról le lehetett kaparni a magyar neveket, de a sport él és megmutatja a valót az igazat. A sportot nem lehetett egyik napról a másikra átfesteni, a sport a Felvidéken még ma is vörös-fehér-zöld.