RUSZINSZKOI MAGYAR HIRLAP – 1920.08.07.

A prágai élet még mindig magán viseli a kialakulás kezdetleges vonásait. A régi Ausztria eme második metropolisa, ősrégi, középkori jellegével fölemelőleg hat a szemlélőre, de a ma igazi Prágáját csak annak van alkalma megösmerni, aki hónapokat tölt el a politikában világ rekordot elért csehek becézett gyöngyében.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.08.02.

Nagy horderejü és fontos helyi vonatkozásán tul is jelentős, bizonyára visszhangra találó mozgalmat inditott Marosvásárhely város tanácsa, midőn a kormányhoz, illetve a belügyminiszterhez a városok autonomiája és a törvényhatósági bizottságok összehivása, továbbá a községi választások elrendelése tárgyában feliratot intéz.

Tovább olvasom »

SPORTHIRLAP – 1920.07.26.

Bratislava, Trnava, Trncin, Uzhorod. Kitörik a nyelve az embernek, ha a pozsony Sportrevü ügyesen szerkesztett számának vastagbetüs cimeit olvassa. Mennyivel lágyabban hangzik, hogyha a szövegben szerényen meghuzódó szürke Pozsonyt, Nagyszombatot, Trencsént és Ungvárt felfedezi a magyar szem. Lesz még idő, hogy ezeket is vastag betűkkel szedhetik…

Tovább olvasom »

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP – 1920.07.17.

A főiskola folyosói a júliusba is benyuló tanév után elnéptelenedtek, elcsendesedtek. Egy nehéz küzdelmek között befutott tanév merült el az elmulás tengerében. Annak, aki ennek az évszázados intézménynek sorsát meleg szeretettel és érdeklődéssel kiséri nyomon, szive itt, a főiskola kongó ivei alatt megtelik ünnepi érzésekkel, hálával a Gondviselés iránt, aki az ő nagy és szent ügyét, bár száz nehézség között, mindeddig megsegítette.

Tovább olvasom »

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.07.06.

A letünt szabadelvü politikának egyik vezérgondolata volt, hogy Budapest a nemzeti szellem, a magyar kultúra és a gazdasági fejlődés hatalmas centruma legyen. Ez a gondolat, akármit mondjanak most, testet öltött és Budapest a modern haladás nagyszerü méreteivel nemcsak az ország centrifugális elemeit vonzotta ellenállhatatlanul, hanem a külföld csodálatát is kicsikarta.

Tovább olvasom »

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.27.

Az aktus mindössze egy-két percet vett igénybe. Simonyi-Semadam miniszterelnök röviden annyit mondott, hogy a tiszai választások terminusáig vállalta a kormányt, a terminus és vele az ideje lejárt. Szólt és leült nagy csalódására mindazoknak, a kik eljöttek, hogy egy kicsikét izguljanak egy alig négy hónapos kormány utolsó percein.

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.06.20.

XLVII. évf. 147.sz., 1920.06.20. pp. 1-2.

Szombat éjjel megkezdődött a nemzetközi bojkot

Eddig Ausztria, Németország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia munkásai csatlakoztak a bojkothoz. – Milyen feltételeket állitott a szakszervezetek nemzetközi szövetsége a bojkot megszüntetésére? – A magyar kormány álláspontja.

A Magyarország ellen vasárnapra virradó éjjelen életbe lépett nemzetközi bojkot végrehajtásáról „Az Est” a következő tudósitást közli:

Renner kancellár környezetében azt mondják, hogy az osztrák kormány nem tehetett kisérletet arra, hogy Ausztria szervezett munkásságát a bojkot megtagadására igyekezzék hangolni, mert könnyen megeshetett volna, hogy akkor magát Németausztriát is belevonták volna a bojkotba. Az a vélemény a lemondásban levő osztrák szocialista miniszterek között, hogy könnyü volna Magyarországnak magafelől elháritania a bojkotot. Nem kellene hozzá egyéb, csak az, hogy a jelenlegi kormány haladéktalanul lemondjon és olyan államférfiu vegye át a vezetést, akinek neve a mai időkben nemzetközi garancia, hogy Magyarországon a legrövidebb időn belül helyreállitja a jogrendet, a legteljesebb személy- és vagyon-biztosságot. Ebben az esetben a nyugati államok kormányai hajlandók volnának nyomást gyakorolni a szervezett munkástömegekre és ezeknek szakszervezetei utján az amsterdami vezetőségre, hogy a bojkotot vonja vissza. Bécsujhelyen péntek óta megtettek minden készülődést, hogy

a vasúti teherszállitást Magyarország felé beszüntessék.

Ugyanez történt más vasúti határállomásokon is. Minden egyes veszteglő vagy már szerelvénybe osztott teherkocsit átkutattak és ha valamelyikben Magyarországnak szánt áruküldeményt találtak, azt lecsatolták és a vagon falaira krétával, öles betükkel fölirták: „Magyar! Ne továbbitsátok!” Az osztrák teherpályaudvarokon tömegesen jelentkeztek szállitmányozó cégek megbizottai és visszarendelték küldeményeiket, amelyeket Magyarország felé adtak föl, nehogy veszendőbe menjenek.

A kereskedelmi, szállitási, teherfuvarozási és forgalmi munkások szövetsége a bécsi városháza nagy csarnokában pénteken gyülést hivott össze, hogy

megvitassa a bojkot előkészitését.

A terem zsufolva volt. A szállitómunkások nemzetközi szakszervezetének titkára, Fimmen, a osztrák testvérszervezethez a következő táviratot intézte:

– Az egész világ szállitómunkásait értesitettem, hogy az osztrák szállitómunkások szervezete kész erőteljesen végrehajtani a Magyarország ellen elrendelt bojkotot. Meg vagyunk róla győződve, hogy kötelességeteket hiven fogjátok teljesiteni. Együttérzéstek és pompás viselkedéstek hálára kötelez. Éljen a munkás-internacionále!

Forstner képviselő volt az első szónok, Azt fejtegette, hogy senkit sem fog megijeszteni a magyar kormánynak az a fenyegetése, hogy vissza fogja tartani az Ausztriának szánt élelmiszereket, mert Magyarország rá van utalva a behozatalra. Ha a bojkotot valamennyi ország munkássága megkezdi, be fog bizonyosodni, hogy ez nem bolseviki akció, mint a magyar miniszterelnök állitotta. Közölte végül, hogy az Osztrák-Magyar Bankban most készült el Magyarország számára

50 millió korona bankjegy,

ezt a szállitmányt sem fogják átengedni Magyarországba.

Azok a föltételek, amelyeket a nemzetközi szakszervezeti szövetség amsterdami vezetősége szabott a bojkothatározat visszavonására,

a következők:

1. A katonai különitmények leszerelése, hogy ezentul ne követhessenek el erőszakosságokat. 2. A politikai vétségekért letartóztatottakat és bebörtönzötteket azonnal szabadlábra kell helyezni. 3. A politikai pörök beszüntetendők és politikai vétségekre általános amnesztiát kell adni. 4. Teljes védelem és szabadság a munkásszakszervezetek részére. 5. Kártalanitani kell a jogi és magánszemélyeket a fehér terror által okozott károkért.

A bécsi „Mittagspost” szombati száma közli a következőket: A magyar-csehszlovák határon minden előkészület megtörtént a bojkotra. Szombaton délután 6 órakor beszüntették a vasúti és hajójáratokat.

A vasúti és szállitási munkások már péntek óta visszatartják a Magyarország felé küldött szállitmányokat. Pozsonyból az ott álló más állambeli hajókat már nem engedik tovább. A hajóállomáson a munkások bizalmiférfiai örködnek, nehogy hamis árubevallással Magyarországba átcsempésszenek árukat. A vasúti és hajóállomásokon, amelyeken a Magyarországgal való forgalom lebonyolódik, szervezeti munkások segítenek a csendőrségnek és a határőrségnek a csempészés megakadályozásában.

A jugoszláv és a román határon

szintén megtették a legszigorubb intézkedéseket a bojkotra. A legnehezebb lesz a bojkotot végrehajtani az osztrák határ mentén, mert a keresztény-szociális munkások nem csatlakoztak és igy legalább is a csempészés meg van könnyitve, ha a rendszeres áruforgalom meg is szünik.

Németország munkásai csatlakoztak a bojkothoz.

A „Frankfurter Zeitung” jelenti Berlinből: Legien, a németországi szakszervezetek központi szövetségének vezetője közli, hogy a szövetség junius 11-én foglalkozott az amsterdami bojkothatározattal. A tárgyalások során a német vasutasok, gépészek és fütők, valamint a szállitómunkások képviselői a Magyarország ellen hirdetett bojkot végrehajtását határozták el.

*

A „Magyar Távirati Iroda” jelenti Bécsből:

A posta-, táviró- és távbeszélő-alkalmazottak nem szociáldemokrata szakszervezeti szövetségének bizalmiférfiai pénteken este gyülést tartottak a parlament épületében. A „Reichspost” értesülése szerint a konferencia résztvevői egyhanguan tiltakoztak a bojkot ellen és elhatározták, hogy a nemzetközi szociáldemokrata szakszervezeti szövetségnek Magyarország ellen kimondott bojkotját a keresztény-szociális szakszervezeti szövetség nem ismeri el. A keresztény-szociális vasutasok is bejelentették, hogy ők sem csatlakoznak a bojkothoz.

A „8 Órai Ujság” jelenti Bécsből: Az osztrák szakszervezetek körében ugy nyilatkoztak, hogy az a tény, hogy egyes nem szociáldemokrata szakszervezetek állást foglaltak a bojkot ellen, nem nagy sullyal esik a latba, mert a szakszervezetek többsége szociáldemokrata. A szállitómunkások gyülésükön fölhivást intéztek az egész világ szállitómunkásaihoz, hogy ők is energikusan támogassák a Magyarország ellen irányuló bojkotot.

A magyar kormány ellenbojkotokkal felel.

A „Magyar Távirati Iroda” jelent: A nemzetközi szakszervezeti szövetség által Magyarország ellen elhatározott általános bojkot a kibocsátott fölhivás szerint szombaton éjfélkor venné kezdetét. A „Magyar Távirati Iroda” érdeklődött aziránt, hogy a magyar kormánynak mi lesz az álláspontja ezzel a bojkottal szemben. A nyert információ szerint a magyar kormány mindazokkal az államokkal szemben, amelyek a blokádot valóban keresztülviszik: élni fog a repressziáliákhoz való teljes jogával és ugyanazokat az intézkedéseket fogja foganatositani, mint amelyeket Magyarországgal szemben az illető államokban valóban keresztülvisznek.

*

A „Magyar Távirati Iroda” jelenti: Az osztrák „Staatskorrespondenz” legutóbbi számában a nemzetközi szakszervezetek szövetsége által Magyarország ellen elrendelt bojkottal foglalkozik és annak a nézetének ad kifejezést, hogy az osztrák kormány nem lesz abban a helyzetben, hogy a magasabb erőhatalommal szemben bármiféle hátrányért vagy kárért szavatosságot vállaljon, vagy kártéritést adhasson, ami a Magyarországgal való forgalom megszüntetéséből eredhet. Nem tételezhető ugyan föl, hogy ez a közlemény osztrák hivatalos körök fölfogásával egyezzék, a helyzet helyes megitélhetése végett szükségesnek tartjuk azonban leszögezni, hogy minden állam kormánya föltétlen felelősséggel tartozik az ország területén elkövetett mindennemü cselekményért vagy mulasztásért, amely más állam jogos érdekeit sérti és a felelősség megállapitásánál nem vehető figyelembe az a körülmény, hogy az elkövetett méltánytalanság az illető kormány hozzájárulásával vagy anélkül következett-e be.

*

A „Magyar Országos Tudósitó” jelenti: A közélelmezési minisztériumban szombaton délelőtt Marschalkó államtitkár elnöklésével értekezletet tartottak, amelyen a Magyarország ellen életbeléptetendő bojkot ügyét és az ellene teendő esetleges rendszabályokat vitatták meg. Hasonló értekezlet volt a kereskedelemügyi miniszteriumban is, végleges állásfoglalás azonban egyik értekezleten sem történt, a jelenvolt szakosztályvezetők csupán véleményeket mondották el és ezeknek a véleményeknek összegzését eljuttatták Lers Vilmos külügyi államtitkárhoz, aki a beérkezett jelentések alapján hivatalosan fogja a közvéleményt tájékoztatni arról, hogy milyen álláspontot foglal el a magyar kormány a bojkottal szemben.

A kereskedelmi miniszter a bojkotról.

Emich Gusztáv kereskedelmi miniszter a következőkép nyilatkozott a bojkotról:

A kereskedelmi minisztérium a külügyminisztériummal a legteljesebb egyetértésben fogja metenni a szükséges intézkedéseket a fenyegető bojkottal szemben. Ez ma már elsősorban külpolitikai ügy és igy a szakminisztérium csak a külügyminisztériummal együttesen járhat el benne. A teendő konkrét intézkedésekről hivatalos kommünikében fogjuk a nyilvánosságot tájékoztatni. Annyit mondhatok, hogy részünkről minden meg fog történni, amit a helyzet megkövetel.

A bojkot nem ok árdrágitásra.

A Központi Árvizsgáló Bizottság a legnyomatékosabban figyelmeztette a kereskedőket, iparosokat és árusokat, hogy mindazok ellen, akik a bojkot bekövetkezte után és csupán ezzel indokolva, bármilyen élelmiszerért, vagy iparcikkért az eddig általuk számitott árnál magasabb árat kérnek, árdrágitás cimén a legszigorubb büntető eljárást fogják meginditani. Az árvizsgáló bizottság átiratot intézett a főkapitányhoz és a kerületi kapitányságok vezetőihez is, hogy a bojkot napjától kezdődő árdrágitási eseteknél a legszigorubb büntetést szabják ki.

*

Az „American Relief Administration” közli, hogy abban az esetben, ha a blokádra tényleg sor kerül, az az Amerikai Gyermeksegélyező Akcióra vagy a Csomagakcióra semmiféle befolyással nem lesz.