Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.06.20.

XLVII. évf. 147.sz., 1920.06.20. pp. 1-2.

Szombat éjjel megkezdődött a nemzetközi bojkot

Eddig Ausztria, Németország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia munkásai csatlakoztak a bojkothoz. – Milyen feltételeket állitott a szakszervezetek nemzetközi szövetsége a bojkot megszüntetésére? – A magyar kormány álláspontja.

A Magyarország ellen vasárnapra virradó éjjelen életbe lépett nemzetközi bojkot végrehajtásáról „Az Est” a következő tudósitást közli:

Renner kancellár környezetében azt mondják, hogy az osztrák kormány nem tehetett kisérletet arra, hogy Ausztria szervezett munkásságát a bojkot megtagadására igyekezzék hangolni, mert könnyen megeshetett volna, hogy akkor magát Németausztriát is belevonták volna a bojkotba. Az a vélemény a lemondásban levő osztrák szocialista miniszterek között, hogy könnyü volna Magyarországnak magafelől elháritania a bojkotot. Nem kellene hozzá egyéb, csak az, hogy a jelenlegi kormány haladéktalanul lemondjon és olyan államférfiu vegye át a vezetést, akinek neve a mai időkben nemzetközi garancia, hogy Magyarországon a legrövidebb időn belül helyreállitja a jogrendet, a legteljesebb személy- és vagyon-biztosságot. Ebben az esetben a nyugati államok kormányai hajlandók volnának nyomást gyakorolni a szervezett munkástömegekre és ezeknek szakszervezetei utján az amsterdami vezetőségre, hogy a bojkotot vonja vissza. Bécsujhelyen péntek óta megtettek minden készülődést, hogy

a vasúti teherszállitást Magyarország felé beszüntessék.

Ugyanez történt más vasúti határállomásokon is. Minden egyes veszteglő vagy már szerelvénybe osztott teherkocsit átkutattak és ha valamelyikben Magyarországnak szánt áruküldeményt találtak, azt lecsatolták és a vagon falaira krétával, öles betükkel fölirták: „Magyar! Ne továbbitsátok!” Az osztrák teherpályaudvarokon tömegesen jelentkeztek szállitmányozó cégek megbizottai és visszarendelték küldeményeiket, amelyeket Magyarország felé adtak föl, nehogy veszendőbe menjenek.

A kereskedelmi, szállitási, teherfuvarozási és forgalmi munkások szövetsége a bécsi városháza nagy csarnokában pénteken gyülést hivott össze, hogy

megvitassa a bojkot előkészitését.

A terem zsufolva volt. A szállitómunkások nemzetközi szakszervezetének titkára, Fimmen, a osztrák testvérszervezethez a következő táviratot intézte:

– Az egész világ szállitómunkásait értesitettem, hogy az osztrák szállitómunkások szervezete kész erőteljesen végrehajtani a Magyarország ellen elrendelt bojkotot. Meg vagyunk róla győződve, hogy kötelességeteket hiven fogjátok teljesiteni. Együttérzéstek és pompás viselkedéstek hálára kötelez. Éljen a munkás-internacionále!

Forstner képviselő volt az első szónok, Azt fejtegette, hogy senkit sem fog megijeszteni a magyar kormánynak az a fenyegetése, hogy vissza fogja tartani az Ausztriának szánt élelmiszereket, mert Magyarország rá van utalva a behozatalra. Ha a bojkotot valamennyi ország munkássága megkezdi, be fog bizonyosodni, hogy ez nem bolseviki akció, mint a magyar miniszterelnök állitotta. Közölte végül, hogy az Osztrák-Magyar Bankban most készült el Magyarország számára

50 millió korona bankjegy,

ezt a szállitmányt sem fogják átengedni Magyarországba.

Azok a föltételek, amelyeket a nemzetközi szakszervezeti szövetség amsterdami vezetősége szabott a bojkothatározat visszavonására,

a következők:

1. A katonai különitmények leszerelése, hogy ezentul ne követhessenek el erőszakosságokat. 2. A politikai vétségekért letartóztatottakat és bebörtönzötteket azonnal szabadlábra kell helyezni. 3. A politikai pörök beszüntetendők és politikai vétségekre általános amnesztiát kell adni. 4. Teljes védelem és szabadság a munkásszakszervezetek részére. 5. Kártalanitani kell a jogi és magánszemélyeket a fehér terror által okozott károkért.

A bécsi „Mittagspost” szombati száma közli a következőket: A magyar-csehszlovák határon minden előkészület megtörtént a bojkotra. Szombaton délután 6 órakor beszüntették a vasúti és hajójáratokat.

A vasúti és szállitási munkások már péntek óta visszatartják a Magyarország felé küldött szállitmányokat. Pozsonyból az ott álló más állambeli hajókat már nem engedik tovább. A hajóállomáson a munkások bizalmiférfiai örködnek, nehogy hamis árubevallással Magyarországba átcsempésszenek árukat. A vasúti és hajóállomásokon, amelyeken a Magyarországgal való forgalom lebonyolódik, szervezeti munkások segítenek a csendőrségnek és a határőrségnek a csempészés megakadályozásában.

A jugoszláv és a román határon

szintén megtették a legszigorubb intézkedéseket a bojkotra. A legnehezebb lesz a bojkotot végrehajtani az osztrák határ mentén, mert a keresztény-szociális munkások nem csatlakoztak és igy legalább is a csempészés meg van könnyitve, ha a rendszeres áruforgalom meg is szünik.

Németország munkásai csatlakoztak a bojkothoz.

A „Frankfurter Zeitung” jelenti Berlinből: Legien, a németországi szakszervezetek központi szövetségének vezetője közli, hogy a szövetség junius 11-én foglalkozott az amsterdami bojkothatározattal. A tárgyalások során a német vasutasok, gépészek és fütők, valamint a szállitómunkások képviselői a Magyarország ellen hirdetett bojkot végrehajtását határozták el.

*

A „Magyar Távirati Iroda” jelenti Bécsből:

A posta-, táviró- és távbeszélő-alkalmazottak nem szociáldemokrata szakszervezeti szövetségének bizalmiférfiai pénteken este gyülést tartottak a parlament épületében. A „Reichspost” értesülése szerint a konferencia résztvevői egyhanguan tiltakoztak a bojkot ellen és elhatározták, hogy a nemzetközi szociáldemokrata szakszervezeti szövetségnek Magyarország ellen kimondott bojkotját a keresztény-szociális szakszervezeti szövetség nem ismeri el. A keresztény-szociális vasutasok is bejelentették, hogy ők sem csatlakoznak a bojkothoz.

A „8 Órai Ujság” jelenti Bécsből: Az osztrák szakszervezetek körében ugy nyilatkoztak, hogy az a tény, hogy egyes nem szociáldemokrata szakszervezetek állást foglaltak a bojkot ellen, nem nagy sullyal esik a latba, mert a szakszervezetek többsége szociáldemokrata. A szállitómunkások gyülésükön fölhivást intéztek az egész világ szállitómunkásaihoz, hogy ők is energikusan támogassák a Magyarország ellen irányuló bojkotot.

A magyar kormány ellenbojkotokkal felel.

A „Magyar Távirati Iroda” jelent: A nemzetközi szakszervezeti szövetség által Magyarország ellen elhatározott általános bojkot a kibocsátott fölhivás szerint szombaton éjfélkor venné kezdetét. A „Magyar Távirati Iroda” érdeklődött aziránt, hogy a magyar kormánynak mi lesz az álláspontja ezzel a bojkottal szemben. A nyert információ szerint a magyar kormány mindazokkal az államokkal szemben, amelyek a blokádot valóban keresztülviszik: élni fog a repressziáliákhoz való teljes jogával és ugyanazokat az intézkedéseket fogja foganatositani, mint amelyeket Magyarországgal szemben az illető államokban valóban keresztülvisznek.

*

A „Magyar Távirati Iroda” jelenti: Az osztrák „Staatskorrespondenz” legutóbbi számában a nemzetközi szakszervezetek szövetsége által Magyarország ellen elrendelt bojkottal foglalkozik és annak a nézetének ad kifejezést, hogy az osztrák kormány nem lesz abban a helyzetben, hogy a magasabb erőhatalommal szemben bármiféle hátrányért vagy kárért szavatosságot vállaljon, vagy kártéritést adhasson, ami a Magyarországgal való forgalom megszüntetéséből eredhet. Nem tételezhető ugyan föl, hogy ez a közlemény osztrák hivatalos körök fölfogásával egyezzék, a helyzet helyes megitélhetése végett szükségesnek tartjuk azonban leszögezni, hogy minden állam kormánya föltétlen felelősséggel tartozik az ország területén elkövetett mindennemü cselekményért vagy mulasztásért, amely más állam jogos érdekeit sérti és a felelősség megállapitásánál nem vehető figyelembe az a körülmény, hogy az elkövetett méltánytalanság az illető kormány hozzájárulásával vagy anélkül következett-e be.

*

A „Magyar Országos Tudósitó” jelenti: A közélelmezési minisztériumban szombaton délelőtt Marschalkó államtitkár elnöklésével értekezletet tartottak, amelyen a Magyarország ellen életbeléptetendő bojkot ügyét és az ellene teendő esetleges rendszabályokat vitatták meg. Hasonló értekezlet volt a kereskedelemügyi miniszteriumban is, végleges állásfoglalás azonban egyik értekezleten sem történt, a jelenvolt szakosztályvezetők csupán véleményeket mondották el és ezeknek a véleményeknek összegzését eljuttatták Lers Vilmos külügyi államtitkárhoz, aki a beérkezett jelentések alapján hivatalosan fogja a közvéleményt tájékoztatni arról, hogy milyen álláspontot foglal el a magyar kormány a bojkottal szemben.

A kereskedelmi miniszter a bojkotról.

Emich Gusztáv kereskedelmi miniszter a következőkép nyilatkozott a bojkotról:

A kereskedelmi minisztérium a külügyminisztériummal a legteljesebb egyetértésben fogja metenni a szükséges intézkedéseket a fenyegető bojkottal szemben. Ez ma már elsősorban külpolitikai ügy és igy a szakminisztérium csak a külügyminisztériummal együttesen járhat el benne. A teendő konkrét intézkedésekről hivatalos kommünikében fogjuk a nyilvánosságot tájékoztatni. Annyit mondhatok, hogy részünkről minden meg fog történni, amit a helyzet megkövetel.

A bojkot nem ok árdrágitásra.

A Központi Árvizsgáló Bizottság a legnyomatékosabban figyelmeztette a kereskedőket, iparosokat és árusokat, hogy mindazok ellen, akik a bojkot bekövetkezte után és csupán ezzel indokolva, bármilyen élelmiszerért, vagy iparcikkért az eddig általuk számitott árnál magasabb árat kérnek, árdrágitás cimén a legszigorubb büntető eljárást fogják meginditani. Az árvizsgáló bizottság átiratot intézett a főkapitányhoz és a kerületi kapitányságok vezetőihez is, hogy a bojkot napjától kezdődő árdrágitási eseteknél a legszigorubb büntetést szabják ki.

*

Az „American Relief Administration” közli, hogy abban az esetben, ha a blokádra tényleg sor kerül, az az Amerikai Gyermeksegélyező Akcióra vagy a Csomagakcióra semmiféle befolyással nem lesz.