Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

PESTI NAPLÓ – 1920.05.13.

71. évf. 114. sz., 1920.05.13. pp. 2-3.

Olaszország bízik a magyar béke aláírásában

Holnap történelmi jelentőségű napja lesz Budapestnek: holnap tiltakozik Budapest népe az ezredévi emlékmű előtt Magyarország megcsonkítása és az entente szégyenbékéje ellen. Az ünnepi felvonulást, amelyben a főváros egész lakossága részt vesz, ma tiltakozó gyülés előzte meg az Akadémia palotájában, ahol a Területvédő Liga vezetősége nevében Raffay Sándor evangélikus püspök szárnyaló, gyönyörű beszédben tett hitet az egységes és oszthatatlan Magyarország mellett.

A külföldi lapok még mindig bőven foglalkoznak a magyar béke ügyével. A Mittagspost római tudósítója tollából intervjut közöl Scialoja olasz külügyminiszterrel, aki a magyar békével kapcsolatban kijelentette, hogy az olaszok az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok kiépítésének semmiféle nehézséget nem gördítenek annak az útjába, ellenkezőleg minden eszközzel támogatják azt.

Az újságírónak arra a kérdésére, mi lenne Olaszország magatartása akkor, ha Magyarország a békeszerződés aláírását megtagadná, Scialoja így felelt:

— Erről nem nyilatkozhatom, minthogy a lapi jelentések eddig az aláirás megtagadásáról csupán mint eshetőségről emlékeznek meg. Én nem hiszek abban, hogy a magyarok aláírást megtagadnák, mert annál sokkal jobb diplomaták.

A párisi Temps vezércikkben foglalkozik a Magyarországnak átnyujtott békefeltételekkel s ez a cikk meglepően barátságos hangu. A Temps azt irja, hogy a magyar békebizottságnak nincs oka bánkódni, amiért oly hosszu ideig tartózkodott Franciaországban, mert az a válasz, amelyet Millerand a konferencia nevében küldött neki, reményt keltő és a kibékülést előkészítő. Azokon van most a sor, akikre vonatkozik, hogy megértsék és valóságban alkalmazzák. A francia lap rámutat arra, — mintegy mentegetődzésképpen, — hogy a határokat a békekonferencia azért nem változtathatta meg, mert „es minden valószinüség szerint uj háborut idézne elő.” (Hogy ez a béke igy is, előbb-utóbb, uj háborut idéz elő, azt a francia lap, ha nem mondja; is — de bizonyára sejti.)

A Temps kiemeli a magyar béke engedményeit: igy a szerződésnek azt a passzusát, amely gazdasági együttműködésre s a kereskedelmi forgalom megkezdésére hivja fel a volt monarkia utódállamait, a Középduna bizottság megalakítását s különösen a határmegállapitó bizottságok hatáskörének kiterjesztését s felemlíti, hogy

ezt az utóbbi engedményt francia kezdeményezésre vették fel a békeszerződés szövegébe.

A Temps azzal végzi cikkét, hogy a magyar kormány és a parlament bizonyára megértik, milyen jótéteménynyel (?) jönnek vissza delegátusaik Párisból. Mert bármilyen megkisebbittetnek lássék is a térképen Magyarország, tekintélyes szerepet játszhat Európa jövőjében. A közép Dunamedencében elsőrangu helyzete van, meg vannak mezőgazdaságának kincsei, amelyek a mai korban többet érnek, mint valaha. Fontos helyzete van Lengyelország és Románia között. Amit területben veszt, azt megnyerte nagyobb nemzeti egynemüségével, amit azelőtt oly súlyosan nélkülözött. Poroszország imperialista politikájához csatlakozva Magyarország összeomlott: ha hozzánk közeledik ujra fölemelkedhetik.

Meg kell állapítani, hogy ha az igazi megértés hiányzik is még a Temps cikkéből, a sorokon át kétségkívül érezni lehet már a jóakarat némi melegségét s amikor ezt szives készséggel leszögezzük, meg kell azt is állapitanunk, hogy csak ilyen módon lehet talán ujra felépiteni azt az aranyhidat, amely egykor, az erdélyi szabadságharcok idején, összekötötte a magyar sziveket Franciaországgal. Ha a franciák közeledése őszinte, ha megértik, hogy az integrális Magyarország az ő keleti érdekeik szempontjából is szilárdabb biztosítékot ad, mint Románia Mare vagy Csehszlovákia kártyavára, akkor – de csakis akkor — örömmel fogadjuk majd el a békejobbot, amelyet a jobb és hozzá méltóbb belátásra jutott francia nemzet nyújt felénk.