Trianon 100

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

Tovább olvasom »

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

Tovább olvasom »

ELLENZÉK – 1920.11.10.

Erdély magyar irodalmi élete, amely az imperium átvétele után kis időre a tájékozatlanság érzetével megtorpanni látszott, hamarosan felismerte azokat a szempontokat, amelyeknek irányitani kell őt jövő müködésében. A helyzet felismeréséből következett az is, hogy a magyar irodalom itt ujra friss erővel bontakozni kezdett. Folyóiratok indultak meg, melyek mindegyike a magyar kultura zászlaját lobogtatta. Különböző utakon próbálták ezt elérni, de szándékuk tisztaságát senkisem vonhatta kétségbe.

Tovább olvasom »

FRISS UJSÁG – 1920.11.05

A La Croix cimü lap „Levél Szlovákiából” cimmel cikket közöl, amely többek között igy szól: A csehek nem tudták saját nemzeti ösztönüket fékezni; két-három hónappal ez elfoglalás után már elkezdödött a reakció. Ez időtől kezdve a tótok és rutének a csehek ellen oly gyülölettel és megvetéssel viseltetnek mely ezelőtt elképzelhetetlen volt egy ilyen jámbor és békeszerető népnél.

Tovább olvasom »

UJ-SOMOGY – 1920.10.30.

II. évf. 248. sz., 1920.10.30. p.1. „Mindent a hazáért!” („Sve za domovinu!”) Irta egy zágrábi magyarbarát, vezető horvát politikus.Az „Uj-Somogy” részére fordította : Wagner József.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.10.23.

Az entente-hatalmak azt a felszólítást intézték a magyar kormányhoz, hogy a trianoni békének még ez év november 1-ig történő ratifikálásáról gondoskodjék. Erről a fordulatról és a ratifikálás körülményeiről: gróf Teleki Pál miniszterelnök a következőkben volt szives tájékoztatni munkatársunkat:

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.05.01

LXVIII. évf. 105. sz. – 1920.05.01. p.1.

Május.

A nemzeti közkincsek legértékesebbjének kell tekintenünk a lakosság értelmiségét, céltudatosságát és önfegyelmét. A tudatlanság, cél nélkül való élet és fegyelmezetlenség kulturátlanságba ránt, amig értelem, céltudat és önfegyelem a világ kulturnépeinek sorába emel.

A szocializmus — bármit mondjanak is róla az ellenfelei és az ellenségei — hatalmas kultureszme, a népek nemzetközi megértésének és a valódi emberszeretet gondolatának hordozója és ha a világháboru mindent megbomlasztó hatása rést ütött is a szocializmus sziklavárán, ezt a rést mihamar be fogja tömni a világ munkásainak megértése és egységes akarata!

A szocialista gondolat nevelő és összefogó erejét komolyan ma senki sem tagadhatja és a szocializmus elől a világ egyetlen állama sem zárkózhat el anélkül, hogy kárát ne vallaná az ellene való hadakozásnak.

Mint minden világeszmének, a szocializmusnak is megvan a maga fejlődési utja, ennek során vannak, kilengései is jobbra, balra, de az eszme maga érintetlen marad, miként a nap, amelyet köd, boru eltakarhatnak ideig-óráig, ámde fényét, melegét el nem veheti semmi sem. A kereszténység világeszméje is átment ezeken a kilengéseken, ezt is üldözték, védték, voltak apostolai, mártirjai, jámbor követői és erőszakos fanatikusai, mig végre az inga a közép felé jut és normális állásba helyezkedik.

A világháború a szocializmust sem hagyta érintetlenül. Megindulásakor látjuk, hogy a szocializmus hivei az egész világon egyek abban a gondolatban, hogy ezt a veszedelmet el kell hárítani az emberiség feje fölül. Amidőn kitűnik az, hogy a háborút megakadályozni nem lehet, a szocializmus hivei sem maradhatnak passzivitásban és odaállanak nemzetenként védeni országaik határait, nemzeti kulturájukat az alacsonyabb kulturfok népei támadása és veszedelme ellen. Ez az állásfoglalás disszonanciát visz be a szocializmus nemzetközi kapcsolatába, a második Internacionále megbomlik, a balszárny megalkotja a harmadikat, a munkásság egy része megmarad a második Internacionáleban, egy része a harmadikhoz áll, mig egy harmadik csoportozat középen marad, elhagyván a másodikat, de nem csatlakozván a harmadikhoz sem.

Mindezen álláspontok a jövőt várják, hogy tisztázódjanak és a széttagoltság körött megtaláltassék a kivezető középut. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a világ munkásai ezt a középutat meg is fogják találni.

Mi, magyarországi szociáldememokraták, a demokratikus irányu fokozatos fejlődés alapján állunk. Nem akarjuk sem más osztályok uralmát, sem a magunk osztálya uralkodását mások fölött, hanem a dolgozó népesség együttműködését az ország, a város és község kormányzásában.

Az osztályuralom minden formájában csak az erőszak uralma lehet, ami ellenkezik a demokrácia gondolatával. Meggyőződésünk, hogy csak a demokrácia utján érhetnek el a nemzetek és népek a társadalmi élet magasabb fokára.

A munkásság májusi ünnepe e fokozatos fejlődés felé való törekvés szimbóluma. A népjogok kiterjesztését, a munka rabságának csökkenését, a dolgozó osztályok fokozott társadalmi védelmét követeli e napon az egész világon a munkásság, tehát a demokráciát, az osztályellentétek csökkentését és ezzel a társadalmi élet erősitését.

Minden, igazi nagyságra törekvő nemzetnek érdeke az, hogy a munkásság e törekvését elősegitse, mert a munkásosztály céljai nélkül nem tud fejlődni, nem tud a kulturnépek sorába emelkedni. Mult évi májusi ünnepünket elhomályosította a bolsevista kilengés. Éreztük, hogy ebből az ünneplésből hiányzott az erősség, a lelkek tükre.

 Az idei ünneplésünk sem zavartalan, de megvan a belső tartalma, megvan a lelkekben a szocializmus gondolatának komolysága, átérzése és ebben a szilárdabb talajra helyezett jövő biztositéka.