AZ EST – 1920.03.24.

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata. Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

Tovább olvasom »

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

Tovább olvasom »

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?
Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

Tovább olvasom »

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

Tovább olvasom »

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

XLVIII. évf. 53.sz. 1920.03.02. (kedd) pp. 2-3.

Kormányzóválasztás.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.

A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

A nemzetgyülés hétfői ülése Horthy Miklós fővezér személyében megválasztotta az ország kormányzóját s ezzel a ténnyel ideiglenes államfőt adott az országnak. A nemzetgyülésnek erre az ünnepi aktusára nagyszámu ünneplö közönség töltötte meg az ülésterem karzatait, amelyeken a külföldi katonai missziók, követségek és konzulátusok képviselői is megjelentek.

Nagyszámu kiváncsi gyült egybe az Országház-terén is, ahol egyébként diszruhás rendőrcsapatok és tiszti őrjáratok ügyeltek a rendre. Rakovszky István elnök ½ 11 órakor nyitotta meg a nemzetgyülés ülését és a mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után bejelentette, hogy napirend szerint az ország kormányzójának titkos szavazással való megválasztása következik. Mintegy tiz percig tartott a szavazás, ezután a szavazatok összeszámlálása következett. A szavazatok összeszámolása után Rakovszky elnök kihirdette az eredményt, amely szerint a leadott 141 szavazat közül 131 szavazat Horthy Miklós fővezérre esett. (A képviselők fölállanak és percekig tapsolnak és éljeneznek.) Gróf Apponyi Albertre esett 7 szavazat, egy szavazólap üres volt és két szavazat megoszlott. Ennek alapján, mondotta az elnök,

Horthy Miklóst Magyarország kormányzójának jelentem ki.

Ezután azt javasolta, hogy a nemzetgyülés küldjön ki bizottságot, hogy a megválasztott kormányzót a törvényes eskü letételére fölkérje. A bizottság elnökévé Prohászka Ottokárt, tagjaivá pedig Gyömörey György, Patacsi Dénes, Szijj György és Ugron Gábor képviselőket ajánlotta az elnök. A Ház ehhez hozzájárult. Ekkor az elnök fölkérte a bizottságot, hogy a kormányzót hivják meg az ülésre. Majd fölhivta azokat a bizottsági tagokat, akik esküjüket még nem tették le, hogy a házszabályokban előirt esküt tegyék le. Miután ez megtörtént, az elnök fölfüggesztette az ülést.

Mintegy negyedóra mulva a kormányzó a bizottság kiséretében megjelent a Ház elnöki fogadótermében, ahol a kormány tagjaival rövid tanácskozást folytatott. Itt Huszár miniszterelnök üdvözölte a kormányzót, aki rövid beszédben mondott köszönetet. Közben Rakovszky elnök ujból megnyitotta az ülést.

-Az ülést megnyitom, – mondotta. – A kormányzó ur le fogja tenni az esküt. Pár perc multán a folyosóról éljenzés hangzott be. Horthy kormányzó jött a folyosón végig, majd a háznagy vezetésével bevonult az ülésterembe. A nemzetgyülés tagjai és a karzatok közönsége fölállt, tapsolva és éljenezve fogadta a kormányzót, aki a tengernagyi diszruhában az ülésterem közepén az elnöki emelvénnyel szembefordulva állott meg.

– Kormányzó ur! – szólt az elnök. – Magyarország nemzetgyülése Magyarország kormányzójává választotta meg. Kérdezem, el méltóztatik-e fogadni Magyarország kormányzói tisztét!

A kormányzó igy válaszolt: – Magyarország kormányzói tisztét elfogadom.

A képviselők hangos éljenzésben törtek ki, majd az elnök az éljenzés végeztével igy szólott: – Ez alkalomból a magyar nemzetgyülés legszivélyesebb üdvözletét tolmácsolom kormányzó urnak és fölkérem, hogy az esküt tenni méltóztassék.

A jegyző az előadói székből olvasta az eskümintát, amelynek szövegét a kormányzó esküre emelt kézzel mondatonként hangosan utána mondta.

Rakovszky elnök: Az eskü letétetett.

A képviselők ekkor ismét percekig tartó éljenzésben törtek ki, majd fölhangzott a Himnusz. A Himnusz eléneklése után Horthy Miklós kormányzó meghajolt az ülésterem előtt és kiment a teremből az egész Ház éljenzése közben.

Ekkor az elnök az ülést öt percre fölfüggesztette, majd szünet után

Huszár Károly miniszterelnök bejelentette a kormány lemondását.

Az ideiglenes kormány, mondotta, hivatását betöltötte. Van szerencsém a nemzetgyülésnek bejelenteni, hogy ezentul egyetlenegy aktus van még hátra, amit el kell végeznünk: az imént lefolyt kormányzóválasztás törvénybeiktatása. Van szerencsém erre vonatkozóan beterjeszteni a törvényjavaslatot, kérem sürgős tárgyalás végett a közjogi bizottsághoz utasitani. Egyuttal van szerencsém bejelenteni, hogy a minisztertanács elhatározta a kormány lemondását. A kormányzó az ügyek vitelével megbizta a kormányt. Mindaddig hivatalunkban fogunk maradni, amig a politikai válság meg nem oldódik és a felelős kormány be nem mutatkozik.

A miniszterelnök fölszólalása után a Ház kimondotta, hogy a miniszterelnök által beterjesztett javaslatot sürgős letárgyalás és jelentéstétel végett a közjogi bizottsághoz utasitja.

A kormányzó megválasztásáról szólótörvényjavaslat

a következő:
A nemzetgyülés méltányolván azokat a nagy érdemeket, amelyeket nagybányai Horthy Miklós ur, volt cs. és kir. altengernagy, a magyar nemzeti hadsereg fövezére, a II. osztályu katonai érdemkereszt tulajdonosa, a Lipótrend és a III. osztályu vaskoronarend lovagja, a III. osztályu katonai érdemkereszt a bronz katonai érdemérem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa, a háboru nehéz küzdelmei között, a haza védelmében, majd a nemzeti hadsereg megszervezésével a belső rend és biztonság helyreállításában és föntartásában és így a pusztulás és végenyészet szélére jutott ország megmentésében szerzett s áthatva attól a bizalomtól, hogy a nemzetet sulyos megpróbáltatások között a nemzetgyüléssel egyetértésben az alkotmányosság ösvényén megerősödés, fejlődés felé fogja vezetni, őt titkos szavazással 141 szavazatból 131 szavazattal Magyarország kormányzójává választotta s miután Horthy Miklós ur a kormányzói esküt a nemzetgyülés ünnepélyes ülésében 1920. évi március hó 1. napján letette, a nemzetgyülés őt a kormányzói tisztbe beiktatta. Ennélfogva a nemzetgyülés a következőképen határozott:

  1. §. A nemzetgyülés nagybányai Horthy Miklós urnak Magyarország kormányzójává történt megválasztását ezennel törvénybe iktatja.
  2. §. A nemzetgyülés a főméltóságu kormányzó ur részére évi 3 millió korona tiszteletdijat állapit meg.
  3. §. Ez a törvény kihirdetésének napján azonnal életbe lép.

A jegyzőkönyv fölolvasása után az elnök az ülést berekesztette. – A nemzetgyülés közjogi bizottsága hétfő délutáni ülésén a törvényjavaslatot elfogadta, a nemzetgyülés pedig kedden délelőtt tárgyalja.

Az uj kormány megalakitásának kérdése.

A kormányzó megválasztásával időszerüvé lett annak a régen tárgyalt kérdésnek a megoldása, hogy kikből álljon a kormány, amelyet most már a kormányzó fog kinevezni.
A két többségi párt nem tudott sem a miniszterelnöki állást, sem pedig a különböző tárcákat illetően megegyezni. Még a számarány kérdését sem tartják tisztázottnak. A keresztény nemzeti egyesülés pártjában utalnak arra, hogy a kisgazdapártból legutóbb történt kiválással ez a párt kisebbséggé lett. A többség kérdésének ez az elintézetlen mivolta hozta fölszinre azt a kombinációt, hogy pártonkivüli politikust, például vagy gróf Teleki Pált, vagy Ráday Gedeont, vagy pedig gróf Andrássy Gyulát teszik meg miniszterelnöknek. Ugy látszik azonban, hogy ezt a kombinációt egyik párt sem fogadja el. A keresztény nemzeti egyesülés pártja azt kívánja, hogy Haller István legyem a miniszterelnök. Az egyes miniszteri tárcákra vonatkozóan ez a párt nem foglal állást, hanem a dezignálandó miniszterelnökkel való tárgyalásokra bizza ennek eldöntését.

A kisgazdapárt viszont a miniszterelnök személyének kérdésére nem fektet nagy sulyt. Bubinek Gyulát tartják ugyan az egyetlen számbavehető jelöltnek, de az, amihez főképen ragaszkodnak, az a követelésük, hogy hat miniszteri tárca jusson nekik és pedig a belügyi tárca, amelyet Meskó Zoltánnal akarnak betölteni, a földmivelésügyi, amely megmaradna Rubinek Gyulának, a közélelmezési nagyatádi Szabó Istvánnal, a kisgazdaminiszterség sokorópátkai Szabó Istvánnal és a pénzügyminiszterség báró Korányival az élén. Ugyancsak maguknak kivánják az igazságügyi tárcát. Erre két jelöltjük van és pedig Ferdinándy Gyula és Kovács J. István. A párt államtitkárjelöltjei a következők: kultuszállamtitkár Kovács J. István, amennyiben nem lehetne igazságügyminiszter, vagy Buday Barna, népjóléti államtitkár Barla-Szabó József, igazságügyi államtitkár Wagner Károly, kereskedelemügyi államtitkár Reök Iván. Államtitkári állásokra jelölik még iklódi Szabó Jánost, Ruppert Rezsőt és Schandl Károlyt.